Επαγγελματική Συμβουλευτική

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εκμάθηση βασικών αρχών, ρευμάτων και εφαρμογών της Ψυχολογίας (πρακτικές διαχείρισης άγχους, βασικές αρχές Νευροψυχολογίας, Θετικής Ψυχολογίας, Θεραπείας μέσω Τέχνης -Art Τherapy-) και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (διερεύνηση επαγγελματικών αναγκών, ενδιαφερόντων, αξιών και στόχων και επιτυχή διαχείριση έργων και συγκεκριμένων εργαλείων, όπως το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Στόχος του προγράμματος είναι να μπορέσει ο σπουδαστής να διαχειριστεί αποτελεσματικά το εργασιακό άγχος και να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, τις ικανότητες αναζήτησης επαγγελματικών εναλλακτικών και ευελιξίας, απελευθερώνοντας το ανθρώπινό του δυναμικό, κατακτώντας την προσαρμοστικότητα στη σταδιοδρομία του και επιτυγχάνοντας μια επιτυχημένη σύμπλευση μεταξύ επαγγελματικής και ατομικής πορείας, αποσκοπώντας τελικά στην εργασιακή ευζωία.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζει τις βασικές αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 2. διαχειρίζεται αποτελεσματικά το εργασιακό άγχος
 3. στοχοθετεί και στη συνέχεια να υλοποιεί επαγγελματικούς στόχους
 4. εφαρμόζει καινοτόμα μέσα στην προώθηση της επαγγελματικής του απασχόλησης
 5. αποκτήσει δεξιότητες αυτογνωσίας, επικοινωνίας και αυτοπληροφόρησης
 6. κατακτήσει την εργασιακή ευζωία, εξισορροπώντας την επαγγελματική και την προσωπική του πορεία
 • Βασικές αρχές και εφαρμογές της Νευροψυχολογίας
 • Βασικές αρχές και εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας
 • Βασικές αρχές και εφαρμογές των Θεραπειών μέσω Τέχνης
 • Βασικές Θεωρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 • Σύγχρονες θεωρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 • Βασικές αρχές Διαχείρισης Έργου (Project Management)
 • Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Βιωματική Εκπαίδευση
 • Πρακτική εξάσκηση
 • Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας
 • Συγγραφή πτυχιακής εργασίας