Θετική Ψυχολογία

Θετική Ψυχολογία

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τεκμηριωμένη γνώση για τις σημαντικότερες έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας. Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην εξοικείωση με τη θεωρία, την έρευνα και τις εφαρμογές στο πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας
 • Στη σύνδεση της θεωρίας και της έρευνας με την πράξη για την προαγωγή του ευ ζην, της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοήσει τις διαφορετικές έννοιες και τα θεωρητικά μοντέλα της Θετικής Ψυχολογίας και τη συμβολή τους στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 2. Κατανοήσει μια σειρά από επίκαιρα στη διεθνή βιβλιογραφία θέματα Θετικής Ψυχολογίας και τη συμβολή τους στη βίωση θετικών συναισθημάτων και σχέσεων.

      3. Εφαρμόζει στην πράξη ερευνητικά τεκμηριωμένες πρακτικές, ώστε να συμβάλλει στη    διαμόρφωση ενός ευνοϊκού προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης.

 

 • Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία 1
 • Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία 2
 • Αξίες και δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα
 • Ευτυχία και ευ ζην
 • Θετικές Σχέσεις
 • Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Αυτοσυμπόνια
 • Το απολαμβάνειν
 • Το νόημα ζωής
 • Ψυχολογική ροή
 • Ευτυχία
 • Η Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση