Προπονητικής Ζωής, Επιχειρησιακό Coaching και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Προπονητικής Ζωής, Επιχειρησιακό Coaching και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα επιτρέψουν στους επιμορφούμενους να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με το executive coaching. Ο ρόλος των executive coaches είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα πλαίσια των επιχειρήσεων. Το coaching χρησιμοποιείται πλέον ευρέως ως εργαλείο ανάπτυξης ηγεσίας, αλλά και ως εργαλείο διαχείρισης κάποιου ειδικού προβλήματος. Σύμφωνα με την American Management Association, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το coaching για να επιτύχουν : α) βελτίωση της ατομικής παραγωγικότητας, ανάπτυξη ηγεσίας, γ) βελτίωση και αύξηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, δ) βελτίωση της απόδοσης της οργάνωσης, ε) διαχείριση ειδικών προβλημάτων και στ) βελτίωση αποτελεσμάτων πρόσληψης.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • βελτιώσει την ατομική του παραγωγικότητα και απόδοση
 • αναπτύξει τις ηγετικές του ικανότητες
 • αυξήσει τις εργασιακές του δεξιότητες
 • διαχειριστεί ευκολότερα ειδικά εργασιακά προβλήματα
 • Εισαγωγή στο executive coaching και τη συμβουλευτική
 • Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση και το Mentoring
 • Κυριότερα μοντέλα coaching και mentoring
 • Προετοιμάζοντας τους ηγέτες και τους διαμεσολαβητές του αύριο
 • Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο των επιχειρήσεων
 • Επικοινωνία στο χώρο της εργασίας
 • Διαχείριση κρίσεων και στρατηγικός σχεδιασμός
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεσματικότητα
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας και λήψη αποφάσεων
 • Εργασιακή Κουλτούρα
 • Εργασιακή Ικανοποίηση
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών