Προσεγγίζοντας τη Χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους

Προσεγγίζοντας τη Χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, Στελέχη Εκπαίδευσης, Στελέχη των ΚΕΣΥ, ΣΔΕΥ και ΕΔΕΑΥ και των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, σε Σχολικούς Ψυχολόγους, Σχολικούς Κοινωνικούς Λειτουργούς και Σχολικούς Νοσηλευτές, σε Ειδικούς Παιδαγωγούς Παράλληλης Στήριξης και σε Εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης, σε Εκπαιδευτικούς ΙΕΚ, σε Στελέχη των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, σε Ειδικούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, γονείς, και κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά μια σφαιρική κατάρτιση στην συγκεκριμένη θεματική.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης “Προσεγγίζοντας τη χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους”, προσφέρει γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις στην κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, των κριτηρίων και διαδικασιών αναγνώρισης και ανίχνευσης, των τεχνικών και των εργαλείων εκτίμησης, των στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες, τα αναπτυξιακά πρότυπα και μοτίβα συμπεριφοράς, τις νευροβιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, τα ‘διαγνωστικά’ κριτήρια και τις ‘διαγνωστικές’ κατηγορίες, στις οποίες κατά κανόνα εντάσσονται, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τις διδακτικές προσεγγίσεις προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χαρισματικών μαθητών, την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και των οικογενειών τους, και  κ.ά.

 

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν τις έννοιες, τους ορισμούς, τις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα για τη χαρισματικότητα, το ταλέντο και τη νοημοσύνη
 • να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα γνωστικά, γνωσιακά, συναισθηματικά, και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • να αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες γνωστικές, γνωσιακές, εκπαιδευτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους
 • να αναγνωρίζουν τα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να παραπέμπουν σε κατάλληλες δομές για εκτίμηση και υποστήριξη
 • να αναπτύσσουν κατάλληλες μαθησιακές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές/εργασιακές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για τους χαρισματικούς και να προσαρμόζουν τη μαθησιακή διαδικασία στις μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες τους
 • να παρέχουν εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη στα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και τις οικογένειές τους
 • Εννοιολογικοί ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση
 • Θεωρίες, προσεγγίσεις και μοντέλα για τη Νοημοσύνη, τη Χαρισματικότητα και τη Δημιουργικότητα
 • Χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • Αναγνώριση και εκτίμηση της χαρισματικότητας
 • Αναπτυξιακά πρότυπα και Αναπτυξιακές προκλήσεις στην χαρισματικότητα
 • Χαρισματικότητα και Διαγνώσεις/ Υποδιαγνώσεις/ Παραδιαγνώσεις/ Διπλές/ Λανθασμένες Διαγνώσεις
 • Ο χαρισματικός στα πλαίσια του σχολείου
 • Εκπαιδευτική υποστήριξη χαρισματικών μαθητών και φοιτητών - Νομοθετικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο – Διδακτικές προσεγγίσεις
 • Συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • Ένα συστημικό μοντέλο για την χαρισματικότητα
 • Συγγραφή (βιβλιογραφικής/ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας