Συμβουλευτική για Όλους

Συμβουλευτική για Όλους

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες και καινοτόμες γνώσεις, που υποστηρίζονται από την πλέον σύγχρονη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και που έχουν εφαρμογές στην προσωπική, συνεργατική, επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη, ισορροπία και ευεξία του ατόμου. Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα, μέσα από σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και επικοινωνιακής ανατροφοδότησης, στους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές του coaching, βάσει των διεθνών οργανισμών και προτύπων.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία του Coaching
 • γνωρίζουν το συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν ή να αναπτύξουν τις πιο κατάλληλες και αποδοτικές γι’ αυτούς και για τους άλλους.
 • κατανοούν πλήρως την ηθική και τη δεοντολογία που διέπει τις πρακτικές του Coaching και της Συμβουλευτικής
 • εφαρμόζουν δεξιότητες όπως (ενδεικτικά): Η τέχνη του αναστοχασμού, Συναισθηματική νοημοσύνη, Δέσμευση & Ροή, Προσήλωση στο τώρα με περίσκεψη (mindfulness) & παρουσία στο τώρα, Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων), Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς τον εαυτό, Ανατροφοδότηση (Feedback) & Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward), Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief), Θεωρία λήψης αποφάσεων
 • συνεργάζονται με τον πελάτη τους για να θέτουν σαφείς στόχους και να τους υλοποιούν
 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής
 • Δεξιότητες του Συμβούλου
 • Αρχές δεοντολογίας της Συμβουλευτικής παρέμβασης
 • Στάδια συμβουλευτικής διαδικασίας
 • Η συμβουλευτική διαδικασία υπο το πρίσμα του coaching
 • Η συμβουλευτική διαδικασία υπο το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας
 • Η συμβουλευτική διαδικασία υπο το πρίσμα του Nlp
 • Οικογενειακή - Συστημική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Βασικές αρχές γνωσιακής - συμπεριφορικής συμβουλευτικής
 • Έννοια, σκοπός, περιεχόμενο της σχολικής συμβουλευτικής
 • Κατανόηση και διαχείριση Συναισθημάτων
 • Βιωματικές ασκήσεις μέσα από Περιστατικά, Πρακτικές Δραστηριότητες σε ψηφιακή κοινότητα (Ι)
 • Βιωματικές ασκήσεις μέσα από Περιστατικά, Πρακτικές Δραστηριότητες σε ψηφιακή κοινότητα (ΙI)