Ο Eκπαιδευτικός ως Eπαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση

Ο Eκπαιδευτικός ως Eπαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών, παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και συμβάλλουν στην ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα μελετά στοιχεία διαχείρισης της σχολικής τάξης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και εστιάζει σε ομάδες υψηλού κινδύνου αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, μεταξύ άλλων, παρέχονται τεχνικές αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στη σχολική τάξη, αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, ενώ αναλύεται και ο τρόπος με τον οποίο η διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας ΤΠΕ ενισχύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοήσουν την έννοια του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία.
 2. κατανοήσουν τεχνικές διαχείρισης της σχολικής τάξης.
 3. προάγουν τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και διδακτικών τεχνικών.
 4. συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.
 5. αξιολογούν την ποιότητα στην εκπαίδευση.
 6. κατανοούν την επίδραση του πολιτιστικού υπόβαθρου και της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση.
 7. αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης μαθησιακών και κοινωνικών δυσκολιών των μαθητών.
 8. αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις στα σύγχρονα προβλήματα.
 9. κατανοήσουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως Λειτουργό Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης.
 10. αξιοποιήσουν τρόπους για ορθή επικοινωνία με την οικογένεια των μαθητών.
 • 1. Επιστημονική θεώρηση του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία
 • 2. Διαχείριση της Σχολικής Τάξης και Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής
 • 3. Στοιχεία μεθόδων διδακτικής και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
 • 4. Πολιτισμικό υπόβαθρο, παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση
 • 5. Διαφορές μαθητών και θέματα προσαρμογής στο σχολείο
 • 6. Μαθησιακές και Κοινωνικές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων
 • 7. Θέματα Ψυχολογικής Ανάπτυξης του Παιδιού και του Εφήβου
 • 8. Σύγχρονα προβλήματα και νέες προσεγγίσεις
 • 9. Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης