Προσεγγίζοντας τη Χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Χαρισματικών Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων και των Οικογενειών τους

Προσεγγίζοντας τη Χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Χαρισματικών Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων και των Οικογενειών τους

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Προσεγγίζοντας την χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους, προσφέρει γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις στην κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, των κριτηρίων και διαδικασιών αναγνώρισης και ανίχνευσης, των τεχνικών και των εργαλείων εκτίμησης, των στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες, τα αναπτυξιακά πρότυπα και μοτίβα συμπεριφοράς, τις νευροβιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, τα ‘διαγνωστικά’ κριτήρια και τις ‘διαγνωστικές’ κατηγορίες, στις οποίες κατά κανόνα εντάσσονται, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τις διδακτικές προσεγγίσεις προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χαρισματικών μαθητών, την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και των οικογενειών τους κ.ά.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν τις έννοιες, τους ορισμούς, τις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα για τη χαρισματικότητα, το ταλέντο και τη νοημοσύνη.
 • να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
 • να αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες γνωστικές, εκπαιδευτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογένειών τους.
 • να αναγνωρίζουν τα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να παραπέμπουν σε κατάλληλες δομές για εκτίμηση και υποστήριξη.
 • να αναπτύσσουν κατάλληλες μαθησιακές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές/εργασιακές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για τους χαρισματικούς και να προσαρμόζουν τη μαθησιακή διαδικασία στις μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες τους.
 • να παρέχουν εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη στα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και τις οικογένειές τους.
 • 1. Εννοιολογικοί ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση
 • 2. Θεωρίες, προσεγγίσεις και μοντέλα για την Νοημοσύνη, τη Χαρισματικότητα και τη Δημιουργικότητα
 • 3. Χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • 4. Αναγνώριση και εκτίμηση της χαρισματικότητας
 • 5. Η Νευροβιολογική βάση της Χαρισματικότητας
 • 6. Αναπτυξιακά πρότυπα και Αναπτυξιακές προκλήσεις στην χαρισματικότητα
 • 7. Χαρισματικότητα και Διαγνώσεις / Υποδιαγνώσεις / Παραδιαγνώσεις / Διπλές /Λανθασμένες Διαγνώσεις
 • 8. Ο χαρισματικός στα πλαίσια αναφοράς
 • 9. Eκπαιδευτική υποστήριξη χαρισματικών μαθητών και φοιτητών - Νομοθετικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο – Διδακτικές προσεγγίσεις